بس که فیش های نجومی کردی افشا  تلگرام          یافتی در نزد مردم بهترین جا تلگرام
در زمانی که نمی شد گفت این پول ازکجاست؟         وه چه زیبا کردی اسرارش هویدا تلگرام
باز اگر ظلمی درون پرده  بر ما می رود                    التماست می کنم افشا بفرما تلگرام
مدعی می خواست از صدق و سلامت دم زند          شد صداقت در عملکرد تو معنا تلگرام
می کنی اعلان صلاح خلق را بی چشمداشت           در مرامت نیست با خائن مدارا تلگرام
گر زبان کس به لکنت افتد از افشای راز                می نگاری حرف حق را صاف و خوانا تلگرام
زیرکی می گفت: هر راهی که پیمودم نهان            گشت همچون روز روشن در تو پیدا تلگرام
فارغ از تهدید و آسیبی که آن هم از تونیست           فرصتی هستی برای خلق دنیا تلگرام
می شود با تو جهانی را به هم پیوند داد                ای تو مصداق تفاهم، شوق شورا تلگرام
ای پاشاپور کم تظاهر کن به تقوی بین خلق          می کند روزی تو را چون فیش رسوا تلگرام

منبع : آیـنـــه |تلگرام
برچسب ها :